تفکر ناب

 • نام دوره:

تفکر ناب

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • مفهوم و تعریف تفکر ناب
 • تعریف مودا و انواع آن
 • تشریح روشهای شناسایی مودا
 • تشریح اصول پنجگانه تفکر ناب
 • تعیین ارزش و اساس تفکر ناب در ارزش/گامهای تعیین جریان ارزش / علل عدم دستیابی به ارزش
 • تعیین مسیر جریان ارزش / تحلیل گامهای جریان ارزش و تعریف نقشه برداری جریان ارزش
 • تشریح اصول حرکت در تفکر ناب / تشریح فنون گامهای ایجاد حرکت/ فنون کنترل دیداری
 • تعریف کشش در تفکر ناب / مراحل تحقق کشش
 • تحقق کمال در تفکر ناب / مراحل پیگیری رسیدن کمال
 • تحقق کمال با بهبودهای تدریجی (کایزنی) و بهبودهای بنیادی (کایکاکوی)
 • تشریح کامل سی گام ناب سازی سازمانها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره