جریان ارزش

 • نام دوره:

جریان ارزش

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم جریان ارزش
 • دسته بندی و انتخاب خانواده محصول
 • کاربرد نقشه جریان
 • شناسایی و تحلیل وضعیت موجود(WORK SHOP)
 • هفت فرمان ناب سازی
 • ترسیم نقشه وضعیت آینده
 • فرآیند اجرای نقشه جریان ارزش
 • بهبود جریان ارزش
 • WORK SHOP ترسیم جریان ارزش
 • شرایط شرکت کنندگان:

گذراندن دوره آشنایی با تولید ناب ، مدیران ارشد و میانی در واحدهای تولیدی و خدماتی