جریان ارزش

جریان ارزش

۱ و ۲ روزه

گذراندن دوره آشنایی با تولید ناب ، مدیران ارشد و میانی در واحدهای تولیدی و خدماتی