زنجیره ارزش

زنجیره ارزش

۱۶ ساعت ( ۲ روز)

مدیران ارشد – مدیران عامل- مدیران فروش – مدیران میانی