نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

زنجیره ارزش

 • نام دوره:

زنجیره ارزش

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت ( ۲ روز)

 • محتوای دوره:
 • شناسائی و تحلیل سازمان بعنوان یک سیستم
 • تعریف ارزش و مفاهیم آن
 • شناسائی و تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مایکل پورتر
 • تحلیل وظایف رهبران در خلق ارزش
 • ایجاد مزیت رقابتی در هزینه ها بر اساس زنجیره ارزش
 • افزایش ارزش برای رضایت و وفاداری مشتریان
 • اصول تقویت زنجیره ارزش در یک سازمان
 • اصول جذب و حفظ مشتریان
 • لزوم طراحی مجدد زنجیره ارزش
 • تحلیل عملکرد زنجیره ارزش شرکت دل کامپیوتر
 • بازنگری ارزش ارائه شده به مشتری
 • تحلیل عملکرد شرکت تتراپک
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد – مدیران عامل- مدیران فروش – مدیران میانی