نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM

 • نام دوره:

مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • نحوه شناسایی فرآیند و مشخص نمودن تامین کنندگان ، مشتریان، مالک هر فرآیند(process owner) و طرف های ذینفع فرایند.
 • تشخیص نیاز به مستند سازی فرآیند و نحوه انجام آن (ترسیم نقش فرآیند، نمودار جریان فرآیند ، تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به هر فرآیند)
 • تشخیص معیارها و شاخص های فرآیند ، نحوه پایش و اندازه گیری معیارها و شاخص ها و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط
 • بهبود فرآیند ها
 • تشریح تعامل فرآیندها براساس زنجیره ارزش پورتر
 • تشریح اصول و روشهای رسم فرایند
 • تشریح متدولوژی بین اللملی رسم چارت فرایندها APQC
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان