مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM

مدیریت فرایندهای کسب و کار BPM

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان