کار تیمی

کار تیمی

۲ روزه

مدیران تولید ، مدیران کنترلی کیفی ، مدیران تعمیرات و نگهداری ، مدیران کارخانه

میزان سواد در حد دیپلم ( حداقل )