نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

کار تیمی

  • نام دوره:

کار تیمی

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • این دوره در خصوص نحوء تشکیل گروههای کاری و فرآیند مدیریت آنها میباشد و نکاتی تشریح میگردد تا این گروهها بتوانند به روش های نظام یافته و با استفاده از فنون و ابزارهای آماری نسبت به حل مسائل و مشکلات کاری در خصوص مسائل تولیدی، کیفی، فنی و خدمات پیشنهادات موثری با توجه به موراد ذیل ارائه نمایند.
  • تشریح مفهوم و تعریف تیم کاری و دلایل تمایل به کار تیمی
  • ویژگیهای تیم کاری ، مدل کارکرد اثر بخش تیمها ، مزایا و اصول کارتیمی
  • مدیریت تیمهای کاری و وظایف مدیر تیم
  • تشریح فرایند حل مسئله توسط تیم ، طوفان فکری و قوانین آن
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران تولید ، مدیران کنترلی کیفی ، مدیران تعمیرات و نگهداری ، مدیران کارخانه

میزان سواد در حد دیپلم ( حداقل )