آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

 • نام دوره:
 
 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • این دوره به معرفی مجموعه فعالیت های می پردازد که در قالب یک نظام فرهنگی- مدیریتی بر ایجاد و حفظ محیطی سامان یافته، مرتب، استاندارد و با انضباط تکیه دارد. 5Sاز اولین حرف پنج کلمه ژاپنی تشکیل شده است که در راستای تحقق این نظام تعریف شده اند. این دوره شامل:
 • تشریح مفاهیم5S و عملکرد هر یک عناصر و نحوی اجرای آنها در سازمانها
 • ارتباط 5S با کاهش هزینه ها و بهبود کمیت و کیفیت محصولات/خدمات سازمان s
 • تشریح جایگاه 5S در ارتباط با کایزن و بهبود مستمر و حذف اتلاف ها
 • تشریح مدیریت دیداری در سازمانها
 • ارتباط 5S و برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر (TPM)،
 • متدئولوژی تدوین دستورالعمل های اجرایی برای 5S،
 • تبیین ارتباط 5S و استانداردهای مدیریتی است.
 • شرایط شرکت کنندگان:

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه و کلیه اپراتور ها