آشنایی با آراستگی محیط کار ( 5S )

 

۱ یا ۲ روزه

دارابودن دیپلم

مدیران میانی ، سرپرستان ، مدیران ارشد و مدیران کارخانه و کلیه اپراتور ها