نام دوره: مباحث (نظام پیشنهادات)

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 7 روز یک گروه حداکثر 15 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر که مورد تایید و منتخب مدیرعامل سازمان بوده و قرار است مسئولیت مدیریت نظام پیشنهادات و اعضای کمیته راهبری و ارزیابی نظام پیشنهادات را بعهده بگیرند تحت آموزش 4 روزه تئوری و کارگاهی رویکردهای نظام پیشنهادات قرارگرفته و سپس در قالب کمیته راهبری با هدایت و مشاوره مدرس دوره طی 3 روزه اقدام به طرح ریزی و تدوین مستندات اجرایی و عملیاتی مورد نیاز نظام پیشنهادات شامل : آیین نامه نظام پیشنهادات ، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز نموده و جهت تصویب نهایی به مدیر عامل سازمان ارائه میگردد .

نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان با سطوح مختلف مدیریتی است. در این نظام کارکنان روشهای حل مسایل و ارتقاء بهره وری را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می نمایند.

در این نظام کارکنان تلاش میکنند در کنار انجام کارها و وظایف روزانه خود اتلاف ها و مشکلات سازمان را نیز شناسایی کنند و در پی یافتن راه حلی عملی و خلاقانه برای آنها باشند ، بدیهی است که ایده و راه حل انها در قابل یک تصمیم ساخته شده بعنوان یک پیشنهاد برای مدیریت سازمان مطرح می گردد که چنانچه از نظر عملیاتی و صرفه اقتصادی قابلیت اجرا را داشته باشد ، اجرا میگردد و البته در کنار منفعتی که سازمان بدست می آورد ، پاداشی به فرد یا گروه ارائه دهند پیشنهاد و مجریان تعلق می گیرد .

بطور خلاصه اینگونه میتوان نظام پیشنهادات را تعریف نمود : ابزار مدیریتی است که در آن تمام کارکنان برای مدیران تصمیم سازی میکنند تا مدیران تصمیم گیری های بهتر و سودمندتری داشته باشند.

برخی از فوائد نظام پیشنهادات عبارتند از :

هدف:

آشنایی سازمانها با نظام پیشنهادات و نحوء ایجاد نظام پیشنهادات در سازمانها به جهت بهره گیری از پیشنهادات پرسنل در جهت بهبود مستمر و ایجاد ساختار مشارکتی در سازمانها و توسعه توان رقابتی سازمان در بازار و کاهش هزینه های ارائه تولید و خدمات .

محتوی دوره:

مدت زمان دوره : 7 روزه ( درون سازمانی )

شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد و اعضای کمیته راهبری نظام پیشنهادات