نام دوره: مباحث

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 7 روز یک گروه حداکثر 15 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر که مورد تایید و منتخب مدیرعامل سازمان بوده و قرار است مسئولیت مدیریت نظام پیشنهادات و اعضای کمیته راهبری و ارزیابی نظام پیشنهادات را بعهده بگیرند تحت آموزش 4 روزه تئوری و کارگاهی رویکردهای نظام پیشنهادات قرارگرفته و سپس در قالب کمیته راهبری با هدایت و مشاوره مدرس دوره طی 3 روزه اقدام به طرح ریزی و تدوین مستندات اجرایی و عملیاتی مورد نیاز نظام پیشنهادات شامل : آیین نامه نظام پیشنهادات ، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز نموده و جهت تصویب نهایی به مدیر عامل سازمان ارائه میگردد .

نظام پیشنهادات و مدیریت مشارکتی، نظام همکاری فکری و عملی کارکنان با سطوح مختلف مدیریتی است. در این نظام کارکنان روشهای حل مسایل و ارتقاء بهره وری را در قالب طرح ها و پیشنهادها به سازمان ارائه می نمایند.

در این نظام کارکنان تلاش میکنند در کنار انجام کارها و وظایف روزانه خود اتلاف ها و مشکلات سازمان را نیز شناسایی کنند و در پی یافتن راه حلی عملی و خلاقانه برای آنها باشند ، بدیهی است که ایده و راه حل انها در قابل یک تصمیم ساخته شده بعنوان یک پیشنهاد برای مدیریت سازمان مطرح می گردد که چنانچه از نظر عملیاتی و صرفه اقتصادی قابلیت اجرا را داشته باشد ، اجرا میگردد و البته در کنار منفعتی که سازمان بدست می آورد ، پاداشی به فرد یا گروه ارائه دهند پیشنهاد و مجریان تعلق می گیرد .

بطور خلاصه اینگونه میتوان نظام پیشنهادات را تعریف نمود : ابزار مدیریتی است که در آن تمام کارکنان برای مدیران تصمیم سازی میکنند تا مدیران تصمیم گیری های بهتر و سودمندتری داشته باشند.

 • ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت (عجین نمودن و درگیر شدن کارکنان با کار).
 • حذف اتلاف های کاری در خصوص فضاها ، تجهیزات ، گردش مواد و حتی نیروی انسانی
 • جلوگیری از اکثر هزینه های غیرضروری
 • حذف موانع در مشارکت فراگیر کارکنان.
 • افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مساله.
 • تقویت و بهبود ارتباطات کارکنان و سازمان و ایجاد اعتماد متقابل.
 • بهبود کار سازمان، افزایش بهره وری و کیفیـت و تقلیل هزینه ها.
 • ارج نهادن بیشتر به شخصیت وجودی انسان ها از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت ها.
 • آگاهی مدیریت ارشد از میزان توانایی های بالفعل و بالقوه کارکنان سازمان.
 • موجب رشد مهارتی کارکنان میگردد

هدف:

آشنایی سازمانها با نظام پیشنهادات و نحوء ایجاد نظام پیشنهادات در سازمانها به جهت بهره گیری از پیشنهادات پرسنل در جهت بهبود مستمر و ایجاد ساختار مشارکتی در سازمانها و توسعه توان رقابتی سازمان در بازار و کاهش هزینه های ارائه تولید و خدمات .

محتوی دوره:

 • تاریخچه نظام پیشنهادات
 • جایگاه نظام پیشنهادات در مدیریت کیفیت جامع
 • نظام مشارکت کارکنان (فرهنگ سازمانی ایران و ژاپن)
 • تشریح نظام پیشنهادات
 • - فلسفه استفاده از این نظام در سازمان ها
 • - موضوعات قابل پیشنهاد و غیرقابل پیشنهاد
 • - اهداف، مزایا و مراحل اجرا نظام پیشنهادات
 • - رابطه نظام پیشنهادات با بهره وری،
 • - ویژگیها، ساختار تشکیلاتی، گردش کار نظام، ابعاد نظام پیشنهادها، مثالهایی از شرکتهای ایرانی و ژاپنی
 • معرفی رویه های عملیاتی و اجرای نظام پیشنهادات (امکان سنجی، توجیه مدیران، بسترسازی، سازمان دهی، تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی نظام پیشنهادات، تشکیل دبیرخانه)
 • تشریح فرآیند اجرایی نظام پیشنهادات (تشکیل کمیته ها بررسی پیشنهادات، شرایط دریافت و بررسی پیشنهادات، اجرای پیشنهادات، ارزشیابی و محاسبه پاداش)
 • عوامل موثر در موفقیت نظام پیشنهادات
 • ارائه مشاوره و راهبری مدیر نظام پیشنهادات در خصوص تشکیل ساختار اجرایی نظام پیشنهادات و تدوین آیین نامه پیشنهادات ، طراحی فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز بهمراه فراگیران دوره
مدت زمان دوره : 7 روزه ( درون سازمانی )

شرایط

کلیه مدیران ارشد و اعضای کمیته راهبری نظام پیشنهادات