نام دوره: کارگاه عملیاتی کایزن (بهبود مستمر)

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 5 روز یک گروه حداکثر 20 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر سازمان تحت آموزش رویکردهای کایزن قرارگرفته و سپس در قالب تیم های 3 تا 5 نفره بصورت عملی اقدام کرده و هر تیم کارگاه ورکشاپ خود را انتخاب کرده و بصورت ضربتی یک پروژه بهبود ارزشمند را شناسایی ، تجزیه و تحلیل نموده و بهبود مورد نیاز را انجام میدهد و نتایج آن را در روز پایانی دوره با حضور مدیرعامل سازمان بصورت گزارش ، نمودار ، اسلاید و یا پاورپوینت ارائه می نمایند

کایزن، به معنای اصلاح و بهسازی مستمر با مشارکت کامل تمامی کارکنان (مدیران ارشد، مدیران میانی، سرپرستان و کارگران) و در خصوص کلیه فرایندها ، تجهیزات ، عملکرد ها و غیره میباشد. راهبرد کایزن ( بهبود مستمر ) ، مکانیزم با اهمیتی در مدیریت ژاپنی بوده و یکی از عوامل موفقیت رقابتی ژاپن در صحنه بازارهای جهانی بوده و از آن با عنوان سلاح مخفی شرکت های ژاپنی یاد می کنند.

این کارگاه درون سازمانی بوده و طی 7 روز یک گروه حداکثر 15 نفره از مدیران ، سرپرستان و اپراتورهای ماهر که مورد تایید و منتخب مدیرعامل سازمان بوده و قرار است مسئولیت مدیریت نظام پیشنهادات و اعضای کمیته راهبری و ارزیابی نظام پیشنهادات را بعهده بگیرند تحت آموزش 4 روزه تئوری و کارگاهی رویکردهای نظام پیشنهادات قرارگرفته و سپس در قالب کمیته راهبری با هدایت و مشاوره مدرس دوره طی 3 روزه اقدام به طرح ریزی و تدوین مستندات اجرایی و عملیاتی مورد نیاز نظام پیشنهادات شامل : آیین نامه نظام پیشنهادات ، فرم ها و دستورالعمل های مورد نیاز نموده و جهت تصویب نهایی به مدیر عامل سازمان ارائه میگردد .

کایزن روشی مدیریتی است که از سال 1960 تاکنون با ادغام نگرشها، نظامها و ابزارهای مشکل زدایی در ژاپن و شرکت تویوتا بوجود آمده و توسعه یافته است. پیام اصلی کایزن فقط و فقط بهسازی و تلاش در انجام هر چه بهتر فعالیتهاست.

اصول بنیادی کایزن عبارتند از:

برخی از فوائد عمده کایزن عبارتند از :

هدف:

آشنایی با اصول و فوائد کایزن و استقرار فرهنگ بهبود مستمر در کلیه فرآیندها و سطوح سازمان به جهت کاهش هزینه ها و تسهیل فرآیندها میباشد . در این دوره شرکت کنندگان فرا میگیرند که چگونه میتوان با استفاده از خلاقیت و توان مهارتی کلیه کارکنان بهبودهای ارزشمندی را در سازمان پیگیری و اجرا نمود.

محتوی دوره:

تشریح مفهوم کایزن شامل موارد ذیل

سیستم پشتیبانی کایزن:

عملیات اجرایی کایزن (مدیریت گمبا)

مدت زمان دوره : 5 روزه همراه با اجرای کارگاه های عملی (درون سازمانی)

شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران و کارکنان سازمان ( ستادی و عملیاتی )