آینده پژوهی و آینده نگاری

 • نام دوره:

آینده پژوهی و آینده نگاری

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت ( ۲ روزه )

 • محتوای دوره:
 • تحلیل روند شکل گیری مدیریت استراتژیک و دوره های صنعت
 • تحلیل شرایط محیط کسب و کار در عصر دانایی
 • تعریف آینده و آینده اندیشی و ضرورت آن
 • تشریح نگرشها به آینده و پرسشهای پیش رو
 • تشریح آینده پژوهی و مفروضات و شاخه های آن
 • تحلیل فرایند آینده پژوهی ، ابعاد ، انواع ، آثار و پیامدهای آن
 • تشریح تکنیک های اینده پژوهی و سناریو نویسی
 • تشریح متدولووژی پیش بینی و آینده نگاری
 • تشریح کانون های فکر و نحوی شکل گیری و عملکرد آن
 • اصول چشم انداز پردازی و گامهای سناریو نویسی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران عامل و مدیران ارشد و کمیته استراتژیک سازمانها