آینده پژوهی و آینده نگاری

آینده پژوهی و آینده نگاری

۱۶ ساعت ( ۲ روزه )

مدیران عامل و مدیران ارشد و کمیته استراتژیک سازمانها