اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

۱ و یا ۲ و یا ۳ روزه

کلیه مدیران ارشد ، عملیاتی و ستادی سازمان