اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

 • نام دوره:

اجرای استراتژیها با استفاده از (BSC)

 • مدت زمان دوره:

۱ و یا ۲ و یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • سنجش عملکرد سازمانی و ارزیابی متوازن ( BSC )کلیات ایجاد سازمان استراتژی محور از طریق ( BSC )
 • هدف و رویکرد ارزیابی متوازن ( BSC )
 • تشریح جنبه های ارزیابی متوازن ( BSC )
 • رابطه علت و معلولی سنجه ها و اهمیت توازن در آنها
 • اهمیت نیروی انسانی در BSC
 • مراحل بستر سازی و برنامه ریزی اولیه ( BSC )
 • شناسایی هدف و معیار انتخاب واحد سازمانی
 • تشریح نشانه های نیاز به ارزیابی سازمان یا واحد کاری
 • نکات جلب حمایت مدیریت و ایجاد آگاهی استراتژیک
 • اصول انتخاب تیم ( BSC ) و مسئولیتهای آنها
 • برنامه های توسعه و برقراری ارتباط در ( BSC )
 • نکات برگزاری جلسات اثربخش ( BSC )
 • تشریح مراحل توسعه ( BSC )
 • تدوین اهداف و سنجه ها (شاخص ها) در ( BSC )
 • تعیین منابع جمع آوری اطلاعات
 • تعیین اهداف برای جنبه های چهارگانه
 • تعیین شاخص ها ( سنجه ها) برای جنبه های ( BSC )
 • روش تهیه شناسنامه برای سنجه ها
 • روابط علت و معلولی در ( BSC )
 • تعریف و اهمیت روابط علت و معلولی
 • نکات و پرسشهای مهم در روابط علت و معلولی
 • تشریح مضامین ( موضوعات ) استراتژیک
 • تشریح تهیه و ساختن نقشه استراتژیک
 • ارائه و اولویت بندی ابتکارات اجرایی
 • تسریع و توسعه ( BSC )در سطح سازمان
 • همسو نمودن کارکنان
 • اهمیت آموزش در خصوص کارکنان مرتبط
 • نقش سطوح سازمان
 • توسعه نظام ارزیابی متوازن فردی
 • ارزیابی فردی و پاداش در ( BSC )
 • استمرار ، گزارش گیری ، بوجه بندی و یادگیری
 • عوامل شکست و اصول نگهداری ( BSC )
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، عملیاتی و ستادی سازمان