نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

 • نام دوره:

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

 • مدت زمان دوره:

۲ تا ۳ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم و تعریف مدیریت ریسک
 • تحلیل دیدگاه فایول در خصوص ریسک های عملیاتی سازمانها
 • تحلیل اقدامات پیشگیرانه در مدیریت ریسک
 • تشریح طبقه بندی انواع ریسک و تعریف هریک از آنها
 • تعریف خطر ، مخاطره و عوامل تشدید کننده خطر و تشریح روشهای برآورد ریسک
 • تشریح کاربردی انواع فرایندهای مدیریت ریسک / تشریح تکنیک های شناسایی و تحلیل ریسک
 • تشریح اهم اقدامات موثر جهت کاهش ریسک در سازمانها
 • تشریح تاریخچه ، تعاریف ، مفهوم و عملکرد استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • تشریح نکات استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • چارچوب کلی ، ساختار و فرایندهای سازمانی (داخلی و خارجی)
 • اصول اجرای فرایند استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • پایش و بازنگری،بهبود،ارتباطات و مشاوره در استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • معیارها ، شناسایی ، تحلیل ، ارزیابی و تشریح روشهای برخورد با ریسک در استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی