استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

استاندارد مدیریت ریسک براساس ISO 31000

۲ تا ۳ روزه 

کلیه مدیران ارشد سازمان و سایر مدیران عملیاتی و ستادی