استراتژی اقیانوس آبی

 • نام دوره:

استراتژی اقیانوس آبی

 • مدت زمان دوره:

۲ و ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مجدد استراتژی و کارکرد آن
 • تشریح مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و دلایل لزوم و نیاز به آن
 • تعریف استراتژیهای اقیانوس قرمز و آبی و مقایسه آنها با یکدیگر
 • شناسایی محدودیتهای برنامه ریزی استراتژیک و روشهای غلبه بر آنها
 • ویژگیهای اقیانوس آبی خوب در محیط کسب و کار و نحوی شناسایی آنها
 • شناسایی دیداری و استراتژیهای ارتباطات دیداری
 • تشریح دیدگاه نوآوری ارزش / تجدید ساختارگرایی
 • تشریح اصول شش گانه برپایی و تدوین استراتژی اقیانوس آبی
 • معرفی ابزارهای ارزیابی ایده ها در اقیانوس آبی و تشریح الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی
 • استراتژی اقیانوس آبی و معرفی مسیرهای خلق یک بازار بی رقیب برای کارآفرینان
 • قیمت گذاری استراتژیک در اقیانوس آبی
 • اصول فرایند منصفانه در خلق و تدوین استراتژی اقیانوس آبی
 • دوره تجدید استراتژی اقیانوس آبی و موانع تقلید از اقیانوس آبی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و کمیته استراتژیک سازمانها