اصول سخنرانی و فن بیان

 • نام دوره:

اصول سخنرانی و فن بیان

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تحلیل روشهای و مهارتهای برقراری ارتباط
 • نقش و اهمیت سخنرانی و فن بیان
 • حالتهای صدا و اهمیت زبان
 • تشریح مفهوم و تعاریف زبان و سخنرانی
 • اهداف و مزایایی سخنرانی موثر
 • محدودیتها و موانع سخنرانی اثر بخش
 • ویژگیهای یک سخنرانی اثر بخش و فنون انتقال مفهوم
 • زبان بدن در سخنرانی و راه های نفوذ کلام
 • آداب و اصول سخنرانی ( قبل ، حین و بعد از سخنرانی )
 • مراحل اساسی یک سخنرانی موثر و کنترل جلسه پرسش و پاسخ
 • ارتباط ، مناسبت ، سازگاری و عناصر مهم در گفتار
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد _ مدیران عامل – مدرسان – سخنرانان