اصول سخنرانی و فن بیان

اصول سخنرانی و فن بیان

۲ روزه 

مدیران ارشد _ مدیران عامل – مدرسان – سخنرانان