اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • نام دوره:

اصول سرپرستی (پیشرفته)

 • مدت زمان دوره:

۲ و۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مدیریت و نقش آن در سرپرستی نوین
 • تحلیل محیط سازمانی
 • تحیل انواع سبکهای مدیریتی
 • تعریف و تحلیل سیستم و قوانین تفکر سیستمی در مدیریت
 • تشریح روشهای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای سرپرستان
 • سازمان و ساختار سازمانی و تحلیل ارتباطات درون سازمانی سرپرستان
 • انگیزش و نظریه های کاربردی انگیزش
 • کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان / تفویض اختیار و اصول آن
 • نظریه های مدیریتی و رهبری در سازمان ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کارمندان ارشد ، سرپرستان و مدیران میانی سازمان