اصول سرپرستی (پیشرفته)

اصول سرپرستی (پیشرفته)

۲ و۳ روزه

کارمندان ارشد ، سرپرستان و مدیران میانی سازمان