اصول سرپرستی

اصول سرپرستی

۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه )

مدیران و سرپرستان و سرکارگران و پرسنل با سابقه سازمان