اصول سرپرستی

 • نام دوره:

اصول سرپرستی

 • مدت زمان دوره:

۸ یا ۱۶ ساعت ( دو روزه )

 • محتوای دوره:
 • تعریف سازمان و انواع ساختار سازمانی
 • تعریف سرپرست و وظایف آنان و سطوح مدیریت و سرپرستی
 • خصوصیات و مسئولیتهای سرپرستان
 • تشریح مهارتهای موثر و مورد نیاز سرپرستان
 • تعیین شیوه های نظارت در جهت بهره وری
 • اصول تقسیم کار/ برقراری انضباط / پیشگیری از سوانح / اصول برنامه ریزی
 • تشریح اصول رفتاری سرپرستان و مهارتهای ارتباطی سرپرستان
 • تشریح فرآیند آموزش کارکنان و ارتقائ کارکنان
 • تشریح اصول حل مسئله و تصمیم گیری توسط سرپرستان
 • استاندارد مهارت و آموزش سرپرستان
 • مشکلات و دردسرهای سرپرستان و نحوی برخورد با آنها
 • تشریح ابزارهای سرپرستی
 • ویژگیهای خاص و نقش سرپرستان موفق
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان و سرکارگران و پرسنل با سابقه سازمان