برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

۲ روزه

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)