برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • نام دوره:

برنامه ریزی و هدفگذاری برای مدیران

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و مفهوم برنامه ریزی در سازمان
 • مزایا و محدویتهای برنامه ریزی
 • ابعاد ، فرایند و مسئولیت برنامه ریزی
 • تحلیل انواع برنامه ریزی های کاربردی و تشریح عملیات اجرایی هریک
 • تشریح کاربردی فنون برنامه ریزی ( گانت ، نمودار شبکه ای ، مسیر بحرانی )
 • تشریح انواع روشهای هدفگذاری
 • تشریح اصول تعیین اهداف در لایه و سطوح سازمانی
 • اهداف عملکردی کارکنان و نقاط ضعف و قوت آن
 • تشریح مدیریت برمبنای هدف (MBO) و چرخه برنامه ریزی آن
 • تشریح اصول برنامه ریزی اثربخش
 • تشریح نکات موثر جهت نهادینه نمودن برنامه ریزی ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)