بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

۱ روزه 

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی