نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

 • نام دوره:

بنچ مارکینگ یا الگوبرداری

 • مدت زمان دوره:

۱ روزه 

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه بنچ مارکینگ
 • تشریح مفهوم و تعاریف بنچ مارکینگ
 • چرا و چگونه باید بنچ مارکینگ را انجام دهیم ؟
 • انواع بنچ مارکینگ (عمومی ، داخلی ، رقابتی ، عملیاتی)
 • مراحل بنچ مارکینگ
 • تشریح نکات هریک از مراحل بنچ مارکینگ
 • تحلیل چرخه بنچ مارکینگ
 • تشریح مزایا و معایب روش بنچ مارکینگ
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی