نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

بهبود خط تولید در تولید ناب

 • نام دوره:

بهبود خط تولید در تولید ناب

 • مدت زمان دوره:

۱ روزه

 • محتوای دوره:
 • عناصر کلیدی رویکرد بهبود تولید
 • آشنایی با تولید خانواده محصول و تکنولوژی گروهی (GT ) در تولید
 • تحلیل - چیدمان سلول تولیدی و تحلیل انواع جریانهای تولید
 • تشریح ارتباط با تامین کنندگان
 • تشریح انواع تکنیکهای بهبود تولیدی
 • تحلیل پارامترهای کاهش زمان پیشبرد تولید توسط ساده سازی فرایندها
 • کاهش زمان صف تولید و تعادل خط تولید و کگاهش زمان حمل ونقل
 • تشریح متدولوژی کاهش زمان تغییر خط تولید در زمانهای تک دقیقه ای (SMED)
 • شرایط شرکت کنندگان: