تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

  • نام دوره:

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره پس از مروری کوتاه بر معیارهای EFQM شرکت کنندگان درکارگاه های آموزشی با نحوه تدوین اظهارنامه آشنا می شوند. تدوین برنامه زمانبندی، تدوین اظهارنامه، ساختاربندی تیم ها جهت جمع آوری اطلاعات، چگونگی جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تدوین بخش هایی از یک اظهارنامه از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی آشنا می شوند.
  • شرایط شرکت کنندگان:
  • مدیران تعالی سازمانی و مدیران ارشد و میانی سازمان
  • گذراندن آشنایی با مدل EFQM