تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

تدوین اظهارنامه بر مبنای مدل EFQM 2013

۲ روزه

  • مدیران تعالی سازمانی و مدیران ارشد و میانی سازمان
  • گذراندن آشنایی با مدل EFQM