تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

۲ روزه

مدیران سازمان ، مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی سازمان ها و ارزیابان داخلی و ارزیابان خارجی سازمان در خصوص مدل تعالی منابع انسانی