تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

  • نام دوره:

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره پس از مروری بر ارزشها ، مفاهیم و معیارهای مدل تعالی منابع انسانی ، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی با فرآیند ارزیابی و امتیازدهی براساس منطق RADAR ویرایش 2013 آشنا می شوند. انجام ارزیابی، برگزاری جلسات اجماع و نیز نحوه تهیه گزارش بازخورد از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی آشنا خواهند شد.
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران سازمان ، مدیران ارشد ، مدیران منابع انسانی سازمان ها و ارزیابان داخلی و ارزیابان خارجی سازمان در خصوص مدل تعالی منابع انسانی