تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

 ۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران و اعضای کمیته ارزیابی پیشنهادات