نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

  • نام دوره:

تربیت ارزیابی نظام پیشنهادات

  • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه ( ۱۶ ساعت )

  • محتوای دوره:
  • تشریح نظام پیشنهادات (فلسفه استفاده از این نظام، موضوعات قابل پیشنهاد، اهداف، مراحل اجرا، مزایا، رابطه نظام پیشنهادات با بهره وری، ویژگیها، ساختار تشکیلاتی، گردش کار نظام، ابعاد نظام پیشنهادها، مثالهایی از شرکتهای ایرانی و ژاپنی)
  • رویه های عملیاتی اجرای نظام پیشنهادات (امکان سنجی، توجیه مدیران، بسترسازی، سازمان دهی، تهیه آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی نظام پیشنهادات، تشکیل دبیرخانه)
  • تحلیل 3 فرآیند اجرایی نظام پیشنهادات (تشکیل کمیته ها بررسی پیشنهادات، شرایط دریافت و بررسی پیشنهادات، اجرای پیشنهادات، ارزشیابی و محاسبه پاداش)
  • تشریح اصول و عملکرد ممیزی و ارزیابی نظام پیشنهادات ( نکات رفتاری ، چک لیست و . . . )
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران بهره وری و کلیه مدیران و اعضای کمیته ارزیابی پیشنهادات