تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

۲ روزه

مدیران ارشد ، مدیران میانی و مسئولین تعالی سازمان