تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

  • نام دوره:

تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 2013

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره شرکت کنندگان با مدل تعالی سازمانی EFQM:2013 و اجزای نه گانه آن در منطق RADAR به طور کامل آشنا می شوند. استفاده از این مدل برای خودارزیابی و در نتیجه ارتقا سطح عملکرد سازمان و افزایش رقابت پذیری به طور روز افزون مورد توجه قرار گرفته است.در این دوره اصول هشتگانه تعالی سازمانی و معیارها و زیر سازمانی و معیارها و زیر معیارهای مربوط به EFQM مورد بررسی قرار می گیرد.
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و مسئولین تعالی سازمان