تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

  • نام دوره:

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

  • مدت زمان دوره:

۲ و ۳ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره عوامل موثر بر کیفیت فعالیت ها بررسی شده و نقش مدیران در توسعه کسب و کار سازمان تشریح میگردد، همچنین که رابطه مدیریت سازمان با نوسانات، عدم انطباقها و کیفیت محصول تشریح گردیده و آگاهی مدیران در ارتقاء کیفیت و بهره وری و کاهش هزینه های سازمان در بلند مدت بطور کامل تشریح میگردد.
  • در این دوره چرخه دمینگ PDCA و اصول چهار دهگانه دکتر دمینگ جهت حفظ و توسعه پایدار یک سازمان تشریح گردیده و راهکارهای علمی و عملی آن جهت اجرا تعیین میگردد . همچنین در این دوره مدیریت عوامل موثر بر کاهش کیفیت و افزایش هزینه ها را شناخته و روش های کنترل آنرا در قالب WORK SHOP بررسی می کنند.
  • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان