تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

تعالیم دمینگ در خلق ثروت و کیفیت

۲ و ۳ روزه

کلیه مدیران ارشد و مدیران میانی سازمان