تفکر و نگرش سیستمی

تفکر و نگرش سیستمی (System Thinking)

۱ و ۲ و ۳ روزه ( ۲۴ ساعت)

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی