تفکر و نگرش سیستمی

  • نام دوره:

تفکر و نگرش سیستمی (System Thinking)

  • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ روزه ( ۲۴ ساعت)

  • محتوای دوره:
  • در این دوره ابتدا تعاریف و مفاهیم سیستم و اجزای آن بیان گردیده و سپس انواع تفکر ، سیستم و تفکر سیستمی از دیدگاه های مختلف بررسی و طبقه بندی گردیده و ویژگی های هر یک بیان می شود. در ادامه در خصوص رفتار ابر سیستم ها و عوامل تاثیر گذار بر آنها بررسی گردیده و قوانین و کاربردهای مطرح در مدیریت نوین بیان می شود. سپس تفکر سیستمی تعریف و کاربردهای آن در تحلیل و طراحی سیستم ها، حل مسائل سازمانی و.... تشریح می گردد. در پایان رویکرد سیستمی در اصول سیستم های مدیریت بررسی گردیده و سپس جهت آگاهی مدیران قوانین بکارگیری تفکر سیستمی ، موانع تفکر سیستمی و منافع تفکر سیستمی در سازمان ها بیآن خواهد گردید.
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی و کلیه مدیران روشها ، سیستمها و مدیران عملیاتی