تکنیکهای اندازه گیری بهره وری

تکنیکهای اندازه گیری بهره وری

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی ، مدیران و سرپرستان تولید و کیفیت سارمانها