نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

تکنیکهای اندازه گیری بهره وری

 • نام دوره:

تکنیکهای اندازه گیری بهره وری

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تاریخچه و مفهوم بهره وری
 • حوزه ها و روشهای اندازه گیری بهره وری
 • تشریح سطوح بهره وری
 • عوامل موثر در بهره وری سازمانها و رویکردهای آن
 • آشنایی با مزیت سازمانهای بهره ور
 • مراحل چرخه بهره وری و سازمانهای بهره ور
 • تشریح ضرورت اندازه گیری بهره وری
 • معرفی روش های و تکنیکهای اندازه گیری بهره وری
 • تشریح مدلهای جامع اندازه گیری بهره وری
 • اندازه گیری بهره وری و روشهای بهبود بهره وری در سازمانها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی ، مدیران و سرپرستان تولید و کیفیت سارمانها