حرکت پیوسته در تولید ناب

  • نام دوره:

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

  • مدت زمان دوره:

 ۲ روز

  • محتوای دوره:
  • این دوره به آموزش نحوه پیاده سازی حرکت پیوسته در یک سلول تولیدی اختصاص دارد، ولی از این روش برای ناب کردن خطوط مونتاژ متحرک نیز میتوان استفاده کرد.
  • در این دوره عملی برای طراحی و پیاده سازی یک سلول تولیدی کارآی اپراتور محور، یک خانواده محصول مناسب را انتخاب نموده و تجهیزات مناسب برای کار در سلول و سطح خودکار سازی مورد نیاز را تعیین می کنیم، چیدمان صحیح فیزیکی سلول را طراحی کرده، تعداد دقیق اپراتور مورد نیاز را به دست آورده، نحوه توزیع کار در بین اپراتورها را تعیین کرده و به شکل خلاق و انعطاف پذیر سلول تولید را خلق می نمائیم.
  • شرایط شرکت کنندگان:

گذارندن دوره آشنایی با تولید ناب

گذارندن دوره جریان ارزش در تولید ناب