حرکت پیوسته در تولید ناب

خلق حرکت پیوسته تولید در تولید ناب

 ۲ روز

گذارندن دوره آشنایی با تولید ناب

گذارندن دوره جریان ارزش در تولید ناب