نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

خطا ناپذیر سازی(پوکا یوکه)

 • نام دوره:

خطا ناپذیر سازی(پوکا یوکه)

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم خطا ناپذیری محصول
 • تحلیل عوامل بروز خطاها و خرابیها
 • تشریح موارد کاربرد و عدم کاربرد خطا ناپذیری
 • تعریف انواع خطاهای انسانی
 • تشریح انواع روشهای خطا ناپذیر کردن تولید
 • تعریف پوکا یوکه و فوائد آن
 • تشریح متدهای و عوامل اصلی و مرسوم در پیاده سازی پوکا یوکه
 • تشریح عملکرد ابزارهای پوکا یوکه
 • تشریح گامهای اساسی در اجرای سیستم پوکا یوکه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره