خطا ناپذیر سازی(پوکا یوکه)

خطا ناپذیر سازی(پوکا یوکه)

 ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی و سرپرستان واحدها

مدیران تولید ، کیفیت ، برنامه ریزی ، تعمیرات و نگهداری و غیره