نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

دوره مدیریت جامع

 • نام دوره:

دوره مدیریت جامع

 • مدت زمان دوره:

۵ روز ( ۴۰ ساعت)

 • محتوای دوره:
 • 1- مباحث مدیریت عمومی
 • تئوری عمومی سیستمها شامل: تشریح سیستم و انواع آن در مدیریت و...
 • مدیریت عمومی شامل: تعریف و وظایف مدیران، ساختار سازمانی و...
 • مدیریت منابع انسانی شامل: گزینش، پاداش، تعامل با کارکنان و...
 • مدیریت استراتژیک شامل: تعریف، ماموریت، آرمان و فرآیند تدوین و برنامه ریزی و...
 • 2- مباحث مدیریت عملیات
 • مدیریت تولید و عملیات شامل: ارزیابی کار و زمان، سیستم های تولیدی، جانمایی
 • مدیریت کیفیت و بهره وری شامل: سیستمهای کیفی، مفاهیم بهره وری ، مراحل و چرخه بهره وری ، سازمان و کارکنان بهره ور
 • مدیریت فروش و بازاریابی شامل: تشریح بازار و بازاریابی در دنیای جدید، مدیریت بازاریابی و فروش نوین
 • مباحث نوین در مدیریت (تولید/خدمات ناب) شامل: تولید ناب ، 5S، JIT، کانبان و مدیریت مشارکتی
 • مدیریت تحول سازمان شامل: تشریح رویکردها، ارائه مدل جهت حرکت بسمت سازمان برتر
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)