دوره مدیریت جامع

دوره مدیریت جامع

۵ روز ( ۴۰ ساعت)

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)