دوره مهندسی فروش با نگرشی نو

دوره مهندسی فروش با نگرشی نو

۲ روز( ۱۶ساعت)

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی