دوره مهندسی فروش با نگرشی نو

 • نام دوره:

دوره مهندسی فروش با نگرشی نو

 • مدت زمان دوره:

۲ روز( ۱۶ساعت)

 • محتوای دوره:
 • تعریف مهندسی و مهندسی فروش
 • تبیین جایگاه مهندسی فروش در سازمان/ویژگیها و وظایف مهندس فروش
 • روشهای افزایش فروش توسط مهندس فروش / مهارتهای ارتباطی
 • مشخصات مهندس فروش به گفته جان فنتون
 • تشریح مدل اسپین (SPIN) و تکنیک LACPOMAC در مهندسی فروش
 • تشریح سهم بازار / تجزیه و تحلیل فروش / پیش بینی فروش و انواع آن
 • بخش بندی بازار / بازار هدف / تعیین جایگاه در بازار هدف
 • تحلیل رقابت کامل و استراتژیهای رقابت کامل در بازار هدف
 • تشریح مدل برنامه ریزی فروش
 • تشریح تکنیکهای موثر در فروش به انواع مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارکنان و بازاریابان بخش فروش و مدیران بازرگانی