روشهای ارتقای بهره وری

روشهای ارتقای بهره وری

۲ روزه

کلیه مدیران ارشد ، عملیاتی و اجرای سازمان