نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

روشهای ارتقای بهره وری

  • نام دوره:

روشهای ارتقای بهره وری

  • مدت زمان دوره:

۲ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با مفاهیم مرتبط با بهره وری، تاریخچه آن، بهره وری سرمایه و منابع انسانی آشنا می شوند. طی این دوره ضمن بررسی بهره وری سرمایه ، منابع انسانی،خصوصیات کارکنان بهره ور ، مولفه های اصلی و چرخه مدیریت بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. درادامه شرکت کنندگان با مشکلات و موانع ارتقاء بهره وری و رویکردهای آن در سازمان ها آشنا می شوند.
  • در ادامه 10 ابزار پر کاربرد و عملی در سازمانها جهت ارتقای بهره وری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نحوی اجرای آنها در سازمان از طریق کارگاههای عملی (work shop) مورد بررسی قرار میگیرد .
  • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، عملیاتی و اجرای سازمان