روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

۳ روزه

مدیران تعالی ، کلیه مدیران ارشد و میانی ، ارزیابان درون سازمانی