روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

  • نام دوره:

روشهای خود ارزیابی مدل EFQM

  • مدت زمان دوره:

۳ روزه

  • محتوای دوره:
  • در این دوره پس از مروری مفاهیم هشتگانه بنیادین کیفیت و معیارهای EFQM، شرکت کنندگان در کارگاه آموزشی با فرآیند خود ارزیابی سازمان و امتیازدهی در هر یک از روشها آشنا می شوند. انجام خود ارزیابی، برگزاری جلسات اجماع و نیز نحوه تهیه گزارش بازخورد از مواردی است که مخاطبان با آنها به صورت عملی و کاربردی در قالب WORK SHOP آشنا خواهند شد.( در دوره های درون سازمانی ، کارهای عملی در خصوص همان سازمان و بصورت کاربردی انجام میپذیرد ).
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران تعالی ، کلیه مدیران ارشد و میانی ، ارزیابان درون سازمانی