نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

رویکرد حل مسئله (PS)

 • نام دوره:

رویکرد حل مسئله (PS)

 • مدت زمان دوره:

۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • فلسفه بهبود مستمر
 • الزامات و نیازها و راهکارهای لازم به منظور اجرایی نمودن بهبود مستمر تکنولوژی
 • ارتباط رویکرد حل مسئله با استانداردهای سیستم های مدیریت کیفیت
 • تعریف مسائل و طبقه بندی آن از دیدگاه های مختلف
 • تشریح هفت ابزار آماری جهت تجزیه و تحلیل مسائل
 • تشکیل تیم های (گروههای بهبودکیفیت) حل مسئله (شرایط و قوانین) CTC
 • رویکرد و متدلوژی حل مسئله
 • نکات کلیدی دیدگاه دکتر دمینگ در خصوص گروههای بهبود کیفی و نظام بهبود مستمر
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران و سرپرستان تولید ، طراحی و مهندسی و کنترل کیفیت و عملیات