رویکرد حل مسئله (PS)

رویکرد حل مسئله (PS)

۲ روزه

مدیران و سرپرستان تولید ، طراحی و مهندسی و کنترل کیفیت و عملیات