سازمانهای فرایند محور

سازمانهای فرایند محور

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان ، مدیران سیستمها و روشها