نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

سازمانهای فرایند محور

 • نام دوره:

سازمانهای فرایند محور

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و شناسایی سازمانهای فرایند محور
 • تشریح مفاهیم و اصطلاحات متداول در فرایند گرایی
 • شناسایی و تشریح سازمان و مفاهیم سیستم سازمانی
 • تحلیل کارکرد ( لزوم ) و اهداف فرایندها
 • تشریح نحوی شناسایی فرایند اصلی ، فرایند فرعی ، فعالیت و وظیفه
 • شناسایی انواع فرایندها براساس زنجیره ارزش در سازمان
 • نحوه شناسایی اجزای فرآیند و مشخص نمودن تامین کنندگان ، مشتریان، مالک هر فرآیند(process owner) و طرف های ذینفع فرایند.
 • تشخیص نیاز به مستند سازی فرآیند و نحوه انجام آن (ترسیم نقش فرآیند، نمودار جریان فرآیند ، تهیه روش های اجرایی و دستورالعمل های مربوط به هر فرآیند)
 • تشخیص معیارها و شاخص های فرآیند ، نحوه پایش و اندازه گیری معیارها و شاخص ها و تجزیه و تحلیل داده های مرتبط
 • بهبود فرآیند ها
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان ، مدیران سیستمها و روشها