سازمان های چابک

سازمان های چابک

۱ و ۲ روزه

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان ، مدیران سیستمها و روشها