سازمان های چابک

 • نام دوره:

سازمان های چابک

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفاهیم و اصطلاحات متداول و تغییرات در فرایندهای سازمانی و تولید
 • مفهوم ، پیدایش و تعاریف سازمان چابک
 • مزایایی افزایش چابکی سازمانی و چالش های پیش روی سازمانهای چابک
 • قابلیتهای مورد نیاز و کلیدی در سازمانهای چابک
 • مضامین کلیدی در مفهوم چابکی
 • معیارهای سازمان و تولید چابک
 • توانایی های دهگانه سازنده سازمانهای چابک
 • مدل مرجع چرخه سازمانهای چابک
 • ویژگیهای و ارزشهای مورد پذیرش در سازمانهای چابک
 • تحلیل راهکارهای عملی چابک سازی سازمانها
 • نکات مدیریتی کلیدی در مدیریت سازمانهای چابک
 • متدولوژی تحقق چابکی و طبقه بندی محرکهای چابکی
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد و میانی سازمان و سرپرستان ، مدیران سیستمها و روشها