سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)