سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

 • نام دوره:

سبک رهبری (اصول و نظریه ها) در کلاس جهانی

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ و ۳ و ۴ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف و ماهیت رهبری
 • تشریح تفاوت رهبری با مدیریت
 • شناسایی منابع قدرت رهبران
 • تشریح خصوصیات پیروان موثر و رهبران
 • تجزیه و تحلیل نظریه های شخصیتی ، رفتاری و اقتضایی رهبران
 • تشریح سبک های رهبری
 • چالش های (درونی و بیرونی) رهبران و تشریح رفتار رهبران مخرب
 • تشریح عملکرد و رهبری سازمانهای آینده (چالش ها ، خصوصیات و وظایف)
 • ویژگیها و مهارتهای رهبران برجسته قرن 21
 • تشریح رهبری سازمانهای پر رونق آینده و استراتژی های رهبران آینده
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد ، میانی و عملیاتی(ستادی و اجرایی)