نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

طراحی ساختار سازمانی

 • نام دوره:

طراحی ساختار سازمانی

 • مدت زمان دوره:

۱۶ ساعت

 • محتوای دوره:
 • تعاریف سازماندهی و فرآیند آن
 • معرفی انواع ساختار سازمانی
 • نکات مهم در طراحی ساختار سازمانی
 • سازماندهی های مکانیک و ارگانیک
 • تشریح مزایا و معایب هر یک از انواع سازماندهی
 • طراحی ساختار سازمانهای آینده
 • تجزیه و تحلیل شغل
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران منابع انسانی