طراحی ساختار سازمانی

طراحی ساختار سازمانی

۱۶ ساعت

مدیران ارشد ، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران منابع انسانی