مبانی سازمان و مدیریت

مبانی سازمان و مدیریت

۲ تا ۵ روز

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)