مبانی سازمان و مدیریت

 • نام دوره:

مبانی سازمان و مدیریت

 • مدت زمان دوره:

۲ تا ۵ روز

 • محتوای دوره:
 • تعریف سازمان ، محیط سازمان و انواع آن
 • مروری بر تاریخچه مدیریت
 • تشریح مفاهیم و تعاریف مدیریت
 • تشریح مهارتهای مورد نیاز مدیران و سبک های مدیریتی
 • نقش های مدیران و وظایف مدیران و نظریه های مدیریتی
 • تشریح اصول برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و غیره
 • تشریح مهارتها و ابزارهای مدیریتی
 • ارتباط سطوح مدیریتی با مهارتهای مدیران
 • تشریح فرایند تصمیم گیری و حل مسئله سازمانی مدیران
 • تشریح فرایند هدفگذاری و برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی
 • تشریح ساختار سازمانی و انواع آن
 • تحلیل فرایند نظارت / ارتباطات سازمانی / انگیزش / رهبری
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)