تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR

تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR نام دوره: تربیت ارزیاب مدل تعالی منابع انسانی براساس منطق RADAR مدت زمان دوره: ۲ روزه هدف: آشنایی با نحوه ارزیابی مدل تعالی منابع انسانی سازمان براساس منطق RADAR به عنوان یکی از اعضا تیم ارزیابی

اطلاعات بیشتر »