مدل و طرح کسب و کار

 • نام دوره:

مدل و طرح کسب و کار

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • تشریح مفهوم کسب و کار و اهمیت آن و مفهوم مدل کسب وکار
 • هدف تهیه مدل کسب و کار و ذینفعان آن
 • انواع مدلهای و رویکردهای کسب و کار
 • بخش های مهم یک مدل یا طرح کسب و کار
 • تحلیل محیطی ، صنعت و بازار یک کسب وکار
 • تحلیل اقتصادی و بازار رقابتی
 • استراتژیهای ورود به بازار و برنامه های طرح و توسعه
 • ارزیابی طرح تجاری کسب و کارتان
 • ارزیابی مالی ( نقطه سر به سر ، روش ارزش فعلی
 • منابع اطلاعاتی تهیه طرح کسب و کار
 • معرفی نرم افزارهای کاربردی جهت تهیه مدل کسب و کار
 • شرایط شرکت کنندگان:

– مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان

– آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش