مدیریت برگزاری نمایشگاه

مدیریت برگزاری نمایشگاه

۱ یا ۲ روزه

مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان ، کارکنان فروش و کلیه غرفه داران/p>