مدیریت برگزاری نمایشگاه

 • نام دوره:

مدیریت برگزاری نمایشگاه

 • مدت زمان دوره:

۱ یا ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تشریح اهداف حضور در نمایشگاه
 • اقدامات قبل از نمایشگاه
 • تعریف موضوع و حضور درنمایشگاه
 • بررسی امکانات نمایشگاه
 • رعایت اصول مذاکره در نمایشگاه
 • پیش بینی هزینه ها
 • افراد و سازمانهایی که باید با آنها مذاکره کرد
 • بازاریابی ، تبلیغات و فروش در نمایشگاه
 • تشریح فرایند مدیریت نمایشگاه
 • اقدامات حین نمایشگاه
 • اقدامات بعد از نمایشگاه
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان ، کارکنان فروش و کلیه غرفه داران/p>