نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

  • نام دوره:

مدیریت تغییر برای بهبود بهره وری

  • مدت زمان دوره:

۳ روزه

  • محتوای دوره:
  • نیازمندی سازمانها به دگرگونی (شکستها و نتایج) تعهد و رفتار مدیران، ساختار و طراحی سازمان، پاداشها
  • فرآیند هشت مرحله ای تحول (ضرورت و فوریتها، ائتلافها، توسعه چشم انداز و استراتژی، انتقال چشم انداز تحول، خلق پیروزیها، موفقیت ها و ایجاد تحول، توانمندسازی کارکنان، نهادینه ساختن تحول) مدیریت و استراتژیهای تغییر
  • تشریح ویژگیهای بهره وری در کارکنان و نحوی مدیریت آنان
  • مراحل چرخه بهره وری و روشهای بهبود بهره وری در سازمانها
  • عوامل موثر در بهره وری سازمانها و رویکردهای آن
  • شرایط شرکت کنندگان: