مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

۱و یا ۲ و یا ۳ روزه

مدیران، کارشناسان ارشدو کارکنان بخش فروش و محصول