نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

 • نام دوره:

مدیریت شکایت مشتریان ناراضی

 • مدت زمان دوره:

۱و یا ۲ و یا ۳ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف رضایت و نیاز مشتریان
 • شناسایی شکایات مشتریان و راههای کاهش آن
 • تحلیل آثار و عواقب شکایت مشتریان
 • تشریح روشهای برخورد با نارضایتی و ناراضی ها
 • تحلیل واکنش ناراضیان و اصول مدیریت آنها جهت وفاداری
 • تشریح پیش نیازهای فردی و سازمانی مدیریت شکایت مشتریان
 • اصول رفتاری فروشندگان و تحلیل رفتار مشتریان و فنون ارتباطی
 • برخورد با مشتریان بهانه گیر و جذب دوباره آنها
 • تشریح فرایند پسخ دهی به اعتراضات مشتریان
 • تعامل و مدیریت مشتریان ناراضی و خاموش
 • ده فرمان مدیریت سکوت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران، کارشناسان ارشدو کارکنان بخش فروش و محصول