مدیریت عمومی

مدیریت عمومی

۲ یا ۳ روز

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)