مدیریت عمومی

 • نام دوره:

مدیریت عمومی

 • مدت زمان دوره:

۲ یا ۳ روز

 • محتوای دوره:
 • مروری بر تاریخچه مدیریت
 • تشریح تئوریهای X و Y و سایر تئوریهای مدیریتی
 • تشریح نظریه مازلو و ارتباط آن با تئوریهای X و Y
 • تشریح مفاهیم و تعاریف مدیریت
 • تشریح سبک های مدیریتی
 • نقش های مدیران و وظایف مدیران
 • تشریح اصول برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و غیره
 • تشریح مهارتها و ابزارهای مدیریتی
 • ارتباط سطوح مدیریتی با مهارتهای مدیران
 • تحلیل عوامل موفقیت مدیران
 • تشریح ویژگیهای ، خصوصیات و اصول رهبری مدیران
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ، سرپرستان (عملیاتی و ستادی)