نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

 • نام دوره:

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

 • مدت زمان دوره:

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با مفاهیم کلان بازاریابی و فروش / بازاریابی و فروش هدفمند
 • تحلیل رضایت مشتریان ، آمیخته بازاریابی و برآورد میزان سهم بازار
 • تشریح روشهای تعامل با مشتریان و نقش پرسنل در توسعه فروش
 • پیگیری بازار و تشریح راهبرد فروش در یک بخش بازار
 • روشهای توسعه بازار و استراتژیهای بازاریابی و فروش
 • استراتژیهای بازاریابی در دوره عمر محصول و مدیریت بازاریابی استراتژیک
 • تحلیل ماتریس رشد و (BCG) و مدل رقابتی مایکل پورتر
 • تشریح استراتژیهای کانون و استراتژیهای اقیانوس آبی و قرمز
 • تشریح فرایند پسخ دهی به اعتراضات مشتریان
 • تعامل و مدیریت مشتریان ناراضی و خاموش
 • ده فرمان مدیریت سکوت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان – آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش