مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

مدیریت فروش و بازاریابی و استراتژیهای رقابتی

۳ روزه ( ۲۴ ساعت )

مدیران فروش ، بازاریابی ، بازرگانی و مدیران ارشد سازمان – آشنایی با مشتری مداری ، استراتژی و اصول بازاریابی و فروش