مدیریت فروش و بازاریابی

مدیریت فروش و بازاریابی

 دو روزه

 مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان – آشنایی با محاسبات آماری پایه