مدیریت فروش و بازاریابی

 • نام دوره:

مدیریت فروش و بازاریابی

 • مدت زمان دوره:

 دو روزه

 • محتوای دوره:
 • آشنایی با نحوء شناسایی مشتریان
 • برآورد میزان سهم بازار
 • تشریح روشهای تعامل با مشتریان
 • پیگیری بازار
 • روشهای توسعه بازار
 • تشریح چهل ویژگی مدیر فروش
 • تشریح استراتژی رقابتی پورتر
 • مدیریت نمایشگاهها
 • ساختار و تعداد پرسنل فروش
 • تعریف مدیر فروش و وظایف وی
 • شرایط شرکت کنندگان:

 مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان – آشنایی با محاسبات آماری پایه