نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت مشتریان و فروش

 • نام دوره:

مدیریت مشتریان و فروش

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعاریف رضایت مشتریان و تحلیل اصول رضایت از دیدگاه مشتری 4C
 • تحلیل رقابت در بازار و رقبا
 • انواع مشتریان و تحلیل رفتار آنها
 • مدیریت اعتراض و شکایت مشتریان
 • پارامترهای جذب مشتریان (تولیدی و خدماتی) و نگرش اصولی به فروش
 • قوانین طلایی رسیدگی به مشتری
 • تکنیک ها و راههای ارتقاء مهارت فروشندگان و بازاریابان و خلاقیت در فروش
 • فنون ارتباطی (صحبت کردن، مکالمه تلفنی و ...)
 • تعریف فروشنده و اصول رفتاری فروشندگان
 • تعریف مشتری و اصول رسیدگی به مشتری
 • اصول ارتباط موثر و نحوی برخورد با مشتری
 • تشریح چهل ویژگی مدیر فروش
 • ساختار و تعداد پرسنل فروش
 • تعریف مدیریت فروش و وظایف وی
 • روشهای جذب ، حفظ و کسب رضایت مشتریان
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران فروش ، مدیران ارشد سازمان