مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش

مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش

۱ و ۲ روزه

مدیران عامل ، مدیران منابع انسانی سازمان و مدیران واحد فروش سازمان