مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش

 • نام دوره:

مدیریت منابع انسانی پرسنل فروش

 • مدت زمان دوره:

۱ و ۲ روزه

 • محتوای دوره:
 • تعریف مدیریت منابع انسانی HRM
 • نقش ، وظایف و چالش های مدیر منابع انسانی در قرن 21
 • طراحی و تحلیل شغل و کاربردهای آن
 • فرایند برنامه ریزی و استخدام پرسنل واحد فروش
 • آموزش و توسعه کارکنان فروش / توسعه خلاقیت در پرسنل
 • روشهای کنترل و ارزیابی عملکرد کارکنان فروش
 • روشهای ایجاد انگیزش در پرسنل فروش
 • حقوق و دستمزد پرسنل فروش و روشهای ترمیم حقوق ( مشوق ها و پاداش ها )
 • مدیریت پرسنل فروش ( سازمان و مدیریت فروشندگان )
 • وظایف و نقش های پرسنل فروش در موفقیت سازمان
 • انواع سازمان فروش و معیارهای انتخاب پرسنل فروش
 • روشهای بکارگیری موثر نیروهای فروش
 • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران عامل ، مدیران منابع انسانی سازمان و مدیران واحد فروش سازمان