مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران عملیاتی ، مدیران ستادی و کارشناسانی که در تدوین و مدیریت اجرای استراتژیها نقش دارند .