نکات استراتژیک مدیریت سازمانها در بحران کلیک کنید

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  • نام دوره:

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

  • مدت زمان دوره:

۴ روزه ( ۳۲ ساعت )

  • محتوای دوره:
  • هر سازمانی برای دستیابی موفقیت آمیز و اثربخش به رسالت خود نیازمند برنامه ریزی کلان و آینده نگر می باشد. برنامه ریزی استراتژیک به دنبال رسیدن به چشم انداز و اهداف کلان و تعیین استراتژی های مناسب برای دستیآبی به این اهداف است. در این دوره ابتدا برنامه ریزی استراتژیک و مفاهیمی نظیر: ماموریت و چشم انداز و ارزش ها ، نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدها، (SWOT)، تحلیل محیط داخلی و خارجی و آنالیز PEST( سیاسی ، اقتصادی اجتماعی، تکنولوژی)، تعیین استراتژی های منتخب با استفاده از ماتریس تجزیه و تحلیل QSPM مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این دوره دانشجویان با نکات و فرایندهای اجرای موثر استراتژیها و اصول کنترل و بازنگری دوره ای استراتژیها براساس مدل های ارزیابی آشنا گردیده و در قالب کارگاه های آموزشی موارد فوق را تمرین مینمایند .
  • شرایط شرکت کنندگان:

مدیران ارشد ، مدیران میانی ، مدیران عملیاتی ، مدیران ستادی و کارشناسانی که در تدوین و مدیریت اجرای استراتژیها نقش دارند .