مدیریت تحقیق و توسعه

مدیریت تحقیق و توسعه

 ۲ روز

کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان سازمان