مدیریت تحقیق و توسعه

 • نام دوره:

مدیریت تحقیق و توسعه

 • مدت زمان دوره:

 ۲ روز

 • محتوای دوره:
 • بخش اول : فرآیند مدیریت واحد تحقیق و توسعه
 • مفهوم ، انواع وارکان تحقیق و توسعه
 • مفهوم محصول جدید در R&D
 • بازاریابی و ارتباط آن با R&D
 • برقراری ارتباط موثر در R&D
 • مدیریت جلسات در تحقیق و توسعه
 • مدیریت منابع انسانی و R&D
 • شرایط ، استاندارد و روش تحقیق
 • جداول و فرمهای بخش R&D
 • بررسی شرکتهای موفق در R&D
 • بخش دوم: نقش واحد تحقیق و توسعه در ارتقاء بهره وری
 • مفاهیم، تاریخچه، تعاریف و رویکردهای مختلف نسبت به بهره وری
 • وظایف و نقش اصلی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان
 • مولفه های اصلی بهره وری
 • بهره وری، کیفیت و تحقیق و توسعه
 • چرخه مدیریت بهره وری در سازمان
 • شاخص های اندازه گیری بهره وری در سازمان و واحدهای تحقیق و توسعه
 • عوامل موثر بر بهره وری سازمان و نقش واحدهای تحقیق و توسعه
 • مزیت سازمان و واحد تحقیق و توسعه بهره ور
 • تولید ناب و تحقیق و توسعه
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان سازمان