مدیریت جلسات داخلی سازمان

 • نام دوره:

مدیریت جلسات داخلی سازمان

 • مدت زمان دوره:
 • محتوای دوره:
 • تحلیل جلسات
 • لزوم جلسه و اهداف جلسه
 • زمان تشکیل و سازماندهی جلسات و افراد شرکت کننده
 • نحوه تسلط بر جلسات
 • مدیریت جلسات داخلی
 • زمان و وسایل هر جلسه
 • وظایف رئیس جلسه
 • آشنایی با مزاحمان جلسه و نحوه اصلاح آنها
 • ویژگیهای افراد شرکت کننده در جلسات
 • آمادگی برای جلسات
 • فرآیند ارائه مطالب و کسب نتیجه
 • شرایط شرکت کنندگان:

کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان سازمان